Navigácia

 • Vianočné prianie

  Lásku, zdravie, pokoj a porozumenie nielen na Vianoce, ale počas všetkých dní v novom roku

                                                praje kolektív materskej školy.

 • OZNAM

  Počas vianočných  prázdnin v čase

  od 21.12.2020 – 8.1.2020 ( vrátane ) bude materská škola uzatvorená, v súlade so školským poriadkom MŠ, a súhlasom zriaďovateľa -  Mestom Šaľa a nariadením vlády SR.

   

  Prevádzka materskej školy začne 11.1.2021.

 • OZNAM

  Oznamujeme zákonným zástupcom, že Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  sa uznieslo na novom

   Všeobecne záväznom nariadení

  č. 8/2020

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

  v školách a v školských zariadeniach

  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

   

  Od 1.1.2021  výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený sumou 30,00 Eur jednotne pre všetky deti navštevujúce materskú školu. ( tento poplatok  neuhrádzajú deti , ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky )

  Preto prosím rodičov , ktorí máte nastavené trvalé príkazy , aby ste si od 1.1.2021 nastavili úhradu na 30eur, aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam.

   

 • Vyšetrenie očí

  Na základe dodržania všetkých hygienických a epidemiologických opatrení bude prebiehať v piatok 11.12.2020 v MŠ vyšetrenie očí prihlásených detí.

 • Podmienky vstupu do MŠ od 8.11.2020

  Oznam
  o zákaze vstupu do budovy

  a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

  podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
  pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

  V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia

  pri ohrození verejného zdravia

  k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

  (ďalej len „vyhláška“)
  z dôvodu ochrany života a zdravia

  v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod.e zakázané všetkým osobám okrem územných obvodov okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, TurčianskeTeplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov,Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda,Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov,Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných
  a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská

  Zákaz podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 21/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:
  a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,


  b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s
  negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,


  c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,


  d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020,


  e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,


  f) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020,


  g) dieťa do desiatich rokov veku, h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,


  i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,


  j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

   

  k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,


  l) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,


  m) osobu, ktorá mala v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,


  n) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),


  o) vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,


  p) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,


  q) vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,


  r) vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,


  s) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby,


  t) vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný pokiaľ osobitný predpis13 neustanovuje inak,

  u) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,


  v) vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,


  w) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,


  x) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,


  y) osobu, ktorá je alebo bola v čase od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže.

 • Podmienky vstupu do MŠ od 1.11.2020

   Celý dokument nájdete na  : https://www.minedu.sk/data/att/17779.pdf

   

 • Dôležitý oznam

  Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim
  z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ platné od 1.11 2020 nájdete na  https://www.minedu.sk/data/att/17780.pdf

 • OZNAM - ZMENA

  Po nariadení ministra školstva z 23.10.2020 o jesenných prázdninách, dňa 27.10.2020 prišlo k opätovnej zmene,  keď sa jesenné prázdniny materských škôl netýkajú,

  takže 30.10. , 2.11., 6.11 a 9.11. je materská škola v prevádzke.

  Po celoplošnom testovaní 2.11 a 9.11. bude musieť každý rodič ráno pri odovzdávaní dieťaťa do triedy podpísať nové vyhlásenie o bezinfekčnosti ( ešte ho musia na ministerstve školstva vydať ),  

  tlačivá Vám poskytnú p.učiteľky na triede.

   

  Zároveň , Vás prosíme , aby ste sa počas celoplošného testovania a aj po zistení Vašich výsledkov testov správali , voči deťom a zamestnancom MŠ zodpovedne, tým , že:

  • V prípade, ak ste sa  nezúčastnili Vy ( rodičia , alebo ďalší člen rodiny žijúci v spoločnej domácnosti ) testovania na COVID 19,  zostaňte

  v 10 dňovej karanténe  a Vaše dieťa si nechajte  doma, počas trvania karantény,

  • V prípade , že bude Váš ( rodičia, alebo ďalší člen rodiny žijúci v spoločnej domácnosti )  test pozitívny, prosíme, aby ste  nám dali bezodkladne vedieť. Aj v tomto  prípade zostáva dieťa doma v 10 dňovej karanténe.
  • Zabezpečte prosím, aby Vaše dieťa prinášalo a preberalo z MŠ len dospelá osoba , ktorá má negatívny test na COVID 19.

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu a veríme, že to všetko spoločne zvládneme.

 • OZNAM

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: (  Rozhodnutie z 23.10.2020 )

   Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

   

  To znamená , že  materská škola bude v týchto dňoch uzatvorená.

                                    Ďakujeme za pochopenie .

 • OZNAM

  ZSE oznamuje, že štvrtok 22.10.2020 v čase od 8,00 hod. do 13,30 hod. v našej materskej škole nebude elektrická energia.

  Z tohto dôvodu bude výpadok aj  kúrenia, preto žiadame rodičov, aby deti teplejšie obliekli, alebo ak Vám to situácia umožňuje , aby ste si dieťa nechali doma. 

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 • Oznámenie

   

  Minister  školstva Branislav Grohling vydal dôrazné odporúčanie nosiť rúška deťom MŠ vo veku od 3- 6 rokov platné od 15.10.2020. Preto Vás žiadam , ak si výslovne želáte,  aby Vaše dieťa v priestoroch MŠ nosilo rúško , aby ste to oznámili p.učitelkám v triede. Všetci zamestnanci MŠ ( pedagogický aj nepedagogický ) nosia počas celej pracovnej doby  rúška povinne v interiéri aj exteriéri MŠ..

  Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

   

 • OZNAM

  Dôrazne žiadame a upozorňujeme , všetkých zákonných  zástupcov a všetkých rodinných príslušníkov detí v materskej škole, že je nariadené RÚVZ SR , pri vstupe do areálu materskej školy, čiže v exteriéri  ako aj interiéri materskej školy používať ochranné rúška, alebo akékoľvek prekrytie dýchacích ciest. Zároveň je striktne dané , aby pri vstupe do jednotlivých pavilónov, či ráno keď deti privádzate do MŠ alebo poobednajších hodinách keď si ich vyzdvihujete , dezinfikovali ruky dezinfekčným prostriedkom , ktorý  sa nachádza v stojanoch pri vstupoch.

  Dodržiavaním týchto nariadení chránite všetky deti a hlavne tie svoje.

  Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

  Irena Vargová , riaditeľka MŠ

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021

 • Zeleninková škôlka

  Naša MŠ je zapojená do projektu Zeleninková škôlka, preto Vás prosíme, aby ste pri oslavách ( meniny , narodeniny detí ), nosili do MŠ len ovocie alebo zeleninu. Žiadne sladkosti , zákusky a torty. Ďakujeme za pochopeniea spoluprácu.

 • Pokyny upravujúce podmienky MŠ na obdobie od 16.9.2020

  Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

  • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021. 

  • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

  Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  ( poskytne Vám  ho p.uč. ) Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

  • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

  • V prípade, že u žiak je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Triedne rodičovské združenie - oznam

  Triedne rodičovské združenia sa uskutočnia v nasledovné dni: o 16,00 hod.

  17.9.2020 ( štvrtok ) : 1.tr. , 2.tr., 5.tr.

  22.9.2020 ( utorok ) : 3.tr. , 4.tr., 6.tr., 8.tr.

  24.9.2020 ( štvrtok ) : 7.tr.

  Prosíme rodičov, aby dodržiavali všetky  hygienicko- epidemiologické pokyny ( vstup s rúškom , dezinfekcia rúk , za dieťa jeden zákonný zástupca ). Rodičovské združeniesa uskutoční bez detí .

  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • INFORMÁCIE K NÁSTUPU DETÍ DO MŠ 2.9.2020

   

  • Prevádzka MŠ je od 6,00 – 16,30 hod. Deti do MŠ treba priniesť do 8,00 hod. Nenechávajte si príchod na poslednú chvíľu , nakoľko treba dodržiavať opatrenia , musíte si urobiť časovú rezervu na vyplnenie jednotlivých prehlásení.
  • Deťom do MŠ treba priniesť : Papuče - nie šlapky  ( označené  menom ), pyžamo ( označené menom ), rúško do skrinky , veci na prezlečenie pre menšie deti .
  • Do MŠ dieťa privádza - vyzdvihuje  jedna dospelá osoba. 
  • Z dôvodu nariadenia MŠVVaŠ SR Vás prosíme , aby ste dodržiavali nasledovné usmernenia
  •  Dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  •  Dodržiavať pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
  • Odovzdávať dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
  • Predkladať pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie ( alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( Tlačivá dostanete ráno pri príchode do MŠ od p.učiteliek )
  •  Rešpektujte pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
  •  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  Všetky bližšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk/materske-skoly/

 • OZNAM

  Prevádzka materskej školy v mesiaci júl ( 1.7. - 24.7.) pre prihlásené deti je od 6,00 - 16,00 hod.

  Deti budú rozdelené nasledovne:

  1.tr. ( modrý pavilón - prízemie ) deti z 1.a 8.triedy

  3.tr. ( zelený pavilón - prízemie ) deti z 2.,3.a 4.triedy

  5.tr. ( žltý pavilón - prízemie ) deti z 5.,6. a 7.triedy

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Zoznam prijatých a neprijatých detí k 1.9.2020

  Tomáš Kis                              Lucia Pilová                                 Anton Karas

  Magdalene O.E.Konor            Ema Zuzulová                          Timotej Vrzúk

  Laura Mesárošová                  Patrik Lipták                              Alex Morávek

  Šimon Danay                         Dávid Daniel                        Daniela Látečková

  Tamara Hátašová                   Samuel Bujko                    Dominika Matulová

  Tobias Manek                        Lucia Gulášová                      Paula Bočkajová

  Samuel Novák                        Mia Krajčovičová                    Emily Klenovics

  Hana Tóthová                        Lukáš Baliga                             Stella Mentová

  Lilien Salayová                       Alica Benčíková                        Nikola Jurášová

  Tomáš Szócs                          Bianka Ondrusko                       Lukáš Lenický

  Victoria Pojezdálová              Lukáš Rehák                               Nela Benková

  Michal Karkoška                    Amia Petrová                       Ladislava Hučková

  Dominik Seleši                       Viktória Fečíková                            Filip Oriško

  Oliver Máthé                          Dominika Lieskovská                  Lucia Petrová

  Viktória Bognerová                Ela Sládečková                                   Filip Ježo

  Ema Boháčová                       Paulína Vitkovičová                        Oliver Tóth

  Lea Malchytská                      Filip Hoppan                             Viliam Zábojník

  Richard Žitňák                       Adela Švecová                                 Patrik Tóth

  Sabina Horváthová                Jakub Zbojek                               Jakub Keszeli

  Filip Paštéka                          Natália Ratkovič                           Maxim Tóth

  Mia Halász                             Karolína Kremzová

                    

  Oznamujem rodičom , že 30.6.2020 od 7,00 – 15,00 hod. si príďte  do riaditeľne MŠ prevziať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ,  je potrebné aby ste si priniesli občiansky preukaz.

  Ak sa v tento termín nemôžete dostaviť,  oznámte túto skutočnosť na

  tel.č.  0911878525, dohodneme náhradný termín.

   

  Neprijaté deti :

  Adam Mészáros – prijatý do  MŠ Okružná , Šaľa

  Laura Troupová – prijatá MŠ 8.mája,  Šaľa

  Rebecca Koložiová – z kapacitných dôvodov 

  Šimon Nagy – z kapacitných dôvodov

  Linda Elis Kurucová – z kapacitných dôvodov

   

  Rozhodnutie o neprijatí obdržíte poštou

   

 • Spoločné fotenie a fotenie na tablo

  SPOLOČNÉ FOTENIE  DŇA 19.6.2020 . NAPLNOVANÉ JE VONKU, UVIDÍME PODĽA POČASIA.  

   

  Spoločného fotenia sa môže zúčastniť len dieťa, ktoré ráno príde do triedy ( aj keď príde len na fotenie, nakoľko musí mať podpísané vyhlásenie).   

Novinky

Kontakt

 • Materská škola
  Hollého 40 ,92705 Šaľa
  mshollehosala@gmail.com
 • 0911878525 alebo 031/772 1180
  školská jedáleň : 031/7703302

Fotogaléria