Navigácia

 • Pravidlá platné od 3.5.2021

  Vážení rodičia!

  Práve vyšla nová vyhláška ÚVZ č. 200/2021, ktorá nahrádza doteraz platnú vyhlášku ÚVZ č. 197/2021

  CELÉ ZNENIE VYHÁŠKY NÁJDETE TU:

  link: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_200.pdf

  ŽIACI SA OD PONDELKA NEBUDÚ MUSIEŤ PREUKAZOVAŤ TESTOM

  Od pondelka 3. mája platí nová vyhláška k vstupom do prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

  Pravidlá pre vstup do prevádzok v okresoch v 3. stupni varovania zostávajú tak, ako boli, teda: pri vstupe do prevádzok bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 7 dní, alebo iným dokladom o výnimke, ktoré sú stanovené vo vyhláške (očkovanie, prekonanie ochorenia, zdravotné dôvody a pod.).

  Jedinou zmenou je: bez testu budú môcť vstupovať do škôl a školských zariadení:

  • Žiaci materskej školy

  • Žiaci základnej školy (prvý aj druhý stupeň)

  • Žiaci strednej školy

  • Žiaci špeciálnej školy

  • Poslucháči jazykovej školy

  • Žiaci vstupujúci do priestorov vysokej školy na účel prijímacieho konania.

  V okresoch v 1. a 2. stupni varovania sa od 3. mája doterajšie pravidlá pre vstupy do prevádzok rušia, teda: nebude sa pri vstupe vyžadovať negatívny test.

  Jedinou výnimkou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl. A to výlučne pre čas od 21:00 do 1:00 (naďalej sa bude vyžadovať negatívny test nie starší ako 7 dní alebo doklad o výnimke, v tomto čase platí zákaz vychádzania pre tieto okresy).

  PRACOVISKÁ

  Pravidlá pre vstup na pracoviská v okresoch v 3. stupni varovania zostávajú tak, ako boli, teda: bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní, alebo iným dokladom o výnimke, ktoré sú stanovené vo vyhláške (očkovanie, prekonanie ochorenia, zdravotné dôvody a podobne).

  Pravidlá pre okresy v 1. a 2. stupni varovania, kam patrí aj náš okres, zostávajú tak ako doteraz, avšak výlučne pre časový rámec od 21:00 do 1.00 nasledujúceho dňa (v tomto čase platí pre tieto stupne varovania zákaz vychádzania). To teda znamená, že v čase od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa bude potrebné preukazovať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 21 dní v I. stupni varovania, v II. stupni varovania nie starším ako 14 dní. Rovnako je možné sa výlučne v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke.

  Cez deň sa v okresoch v 1. a 2. stupni varovania nebude potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, vzhľadom na to, že cez deň neplatí zákaz vychádzania pre tieto okresy.

   

  Od pondelka 3.5.2021 pri prezenčnej výučbe detí v materskej škole už nebude potrebné dokladať potvrdenie o negatívnom teste alebo o výnimke z testovania - zákonný zástupca vyplní len ,, Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" .

  Tlačivo podpíšete ráno pri odovzdávaní dieťaťa.

 • Zápis do MŠ

  Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

  Riaditeľstvo Materskej školy Hollého 40, Šaľa oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy bude prebiehať v dňoch od 3.5.2021 do 14.5.2021.

  Organizácia zápisu bude prispôsobená aktuálnej pandemickej situácii.  Žiadosti môžete zasielať poštou na Materská škola, Hollého 40, 92705 Šaľa, elektronicky na mailovú adresu : mshollehosala@gmail.com, alebo osobne v úradných dňoch riaditeľky utorok od 10,00 - do 15,00 hod.

            štvrtok od 15,00 -  16,30 hod.

   

  K zápisu je potrebné doniesť/zaslať vyplnené tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  aj s potvrdením od lekára o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a s údajom o očkovaní dieťaťa. Pokiaľ situácia nedovoľuje, potvrdenie od lekára, doložíte najneskôr do 31.5.2021, K žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Žiadosť si môžete stiahnuť na webovej stránke materskej školy

  ( mshollehosala.edupage.org) , alebo vyzdvihnúť v riaditeľni MŠ od 26.4.2021

  Lekárske potvrdenie nie staršie ako 7 dní  v čase zápisu .

  Podmienky prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie :

  na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti , pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné ( §59 školského zákona, ods.2), tzn. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov.

  • dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania

  • na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku ( §59 školského zákona, ods.1 ).

  • deti vo veku od 2 rokov môžu byť prijaté len pri dostatočných kapacitných podmienkach

  • súrodenci detí navštevujúcich materskú školu, ktoré dovŕšili 3 roky veku, budú uprednostňovaní

                                           

                                                             

 • Odklad dieťaťa do školy po novom

  Dňa 1.1.2021 nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá priniesla pomerne rozsiahle zmeny  týkajúce sa predprimárneho vzdelávania ( teda vzdelávania detí v MŠ )

  S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia školskej dochádzky zrušené.

  Po novom ide o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

  Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1.septembra, ktorý nasleduje po dni , v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ.

   

  Ako postupovať , ak dieťa potrebuje ostať v MŠ aj napriek tomu, že do 31.8. dovŕši 6 rokov ?

  Písomne požiadate riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Žiadosť definujete ako „Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania .“

  K žiadosti priložíte:

  písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

  • písomný súhlas pediatra

  • informovaný súhlas zákonného zástupcu.

  Aj keď sa rozhodnete dať dieťaťu „odklad“ do školy, je potrebné s ním ísť na zápis do prvého  ročníka základnej školy.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • OZNAM

 • OZNAM

  Od pondelka 19.4.2021 sa už nebude musieť preukazovať testom a ani chodiť na testovanie osoba ( keď má platný test do nedele a neskôr , už ani nemusí ísť na test tento víkend ). ktorá:

  - bola očkovaná mRNA ( Pfizer, Moderna )vakcínou a  od očkovania  uplynulo 14 dní po 2.dávke

  - bola očkovaná vektorovou vakcínou ( Astra Zeneca )a uplynuli 4 týždne po 1.dávke

  - bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1.dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní

  -prekonala ochorenie Covid 19 a má potvrdenie o prekonaní nie staršie ako 180 dní.

   

  Všetci  zákonní zástupcovia, zamestnanci, ktorí nemajú túto výnimku, sa tak, ako doteraz preukazujú platným 7 dňovým negatívnym testom!

  https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf

   

 • Veľkonočné prianie

 • Obnovenie prevádzky MŠ od 15.3.2021

  Milí rodičia,

  V súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:2-A1810  z 02.03.2021 a v súlade s aktuálne platnými uzneseniami vlády SR č. 122/2021 a č. 123/2021  z 28. februára 2021 Mesto Šaľa - zriaďovateľ materských škôl a základných škôl v meste Šaľa obnovuje   prevádzku MŠ a 1. stupňa ZŠ ( aj špeciálne triedy ), vrátane ŠKD a činností súvisiacich so stravovaním ku dňu 15.03.2021.

  Otvorenie podmieňuje veľmi prísne dodržiavanie  všetkých protipandemických a epidemiologických podmienok.

  Ak sa rozhodnú rodičia dať svoje dieťa v tomto období do MŠ, musia počítať s určitým zdržaním pri odovzdaní a preberaní dieťaťa aj s ďalšími mimoriadnymi opatreniami zavedenými pre toto obdobie  a v plnej miere ich rešpektovať.

  • Prevádzka MŠ bude maximálne 9 hodín t. j. od 7,00 do 16,00. 
  • Ráno pri príchode a odchode  do a z MŠ budú rodičia vstupovať do jednotlivých pavilónov po povinnom vydezinfikovaní rúk (deti a rodičia)  do s prekrytím tváre respirátorom  do priestorov šatne. Dieťaťu bude každý deň meraná teplota a rodič bude vypisovať pri prvom nástupe ( a po 3 dňoch neprítomnosti ) prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
  • Pri prvom nástupe dieťaťa odovzdá Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov a Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa. 
  • Dieťa môže do MŠ priviesť a takisto z MŠ vyzdvihnúť spravidla  osoba, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti s negatívnym testom, alebo predložením výnimky pre prevádzkovateľa .
  • Stravovanie detí bude zabezpečené v bežnej podobe – desiata, obed a olovrant
  • Dieťa prichádza v rúšku a prináša si náhradné rúško, ktoré bude uložené v skrinke. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia mať rúška. ( ak si to rodič bude nevýslovne žiadať, p.uč. dodržia vaše požiadavky )

  Prosím Vás , aby ste dodržiavali všetky usmernenia a nariadenia, aby sme predišli tomu , aby sme nemuseli po pár dňoch opäť pristúpiť k zatvoreniu niektorých tried alebo nebodaj celej MŠ.

   

    V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu (mshollehosala@gmail.com) alebo formou sms (0911878525).  

   

   

 • Stanovisko RÚVZ

  Stanovisko RÚVZ v Nitre k otváraniu škôl

  v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

   

  1. Epidemiologická situácia

  Epidemiologická situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je naďalej veľmi vážna nielen v celej SR, ale aj na území okresu Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. V priebehu posledných týždňoch je situácia zo strany Inštitútu zdravotníckych analýz MZ SR hodnotená ako vážna s tendenciou k zhoršovaniu.

  Dáta od operátorov potvrdili vysokú mieru mobility obyvateľov SR, ktorá je ešte vyššia ako bola mobilita zaznamenaná v prvých dňoch roka - 01.-03.01.2021. Odo dňa 08.02.2021 dochádza postupne každý týždeň k zhoršovaniu epidemiologických indikátorov, ako je počet hospitalizovaných pacientov i počet pacientov zomierajúcich na ochorenie alebo s ochorením COVID-19, ale dochádza aj k nárastu 14-dňovej incidencie a k nárastu priemerného počtu prípadov za 7 dní. Mierne sa zvýšilo efektívne reprodukčné číslo, čo znamená, že epidémia je stále v raste a nie je na ústupe.

  Na Slovensku má posledné 4 týždne 14-dňová incidencia stúpajúci trend a hodnotu 562/1332 prípadov na 100 000 osôb (21.02.2021  - 526/1294, 14.02.2021 – 511/1296, 05.02.2021 - 477/1271), 7-dňový priemer je 5328 prípadov (21.02.2021 bol 5061, 14.02.2021 bol 5030, 05.02.2021 bol 4894), počet hospitalizovaných v SR je stále vysoký 4008 (21.02.2021 bolo hospitalizovaných 3963, 14.02.2021 – 3895, 05.02.2021 - 3626).

  Každý týždeň od 08.02.2021 sa na území SR zvyšuje počet čiernych okresov: 05.02.2021 – 15 okresov, 14.02.2021 – 19 okresov, 21.02.2021 – 22 okresov, 28.02.2021 – 30 okresov. Za posledný mesiac sa počet čiernych okresov v IV. stupni varovania zdvojnásobil. Na začiatku februára 2020 bolo v SR 13 okresov s priaznivou epidemiologickou situáciou, t.j. v I. a II. stupni varovania. Po poslednom hodnotení zo dňa 02.03.2021 zostali v SR už iba 3 okresy v II. stupni varovania. 

  RÚVZ so sídlom v Nitre zabezpečoval epidemiologické šetrenie a depistáž v ohnisku nákazy v termíne od 01.02.2021 do 28.02.2021 u 2104 prípadov ( PCR: 959, Ag:1175) v okrese Nitra, u 1588 prípadov ( PCR:505, Ag:1083) v okrese Šaľa, u 489 prípadov  (PCR:142, Ag:347) v okrese Zlaté Moravce.

  Naďalej zostáva vysoké premorenie britským variantom na území SR. Uvedené potvrdili výsledky z druhého kola celoslovenského prieskumu  zo dňa 17.2.2021, ktoré boli vyšetrené  z pozitívnych RT-PCR vzoriek klinického materiálu. Britský variant sa potvrdil u 72 % z celkového počtu 2384 vzoriek. Takýto prieskum bol realizovaný aj na 1962 vzorkách zo dňa 3.2.2021, kedy bol britský variant potvrdený u 74 % vyšetrených vzoriek. Výsledky oboch prieskumov síce naznačujú stabilnú situáciu v zastúpení a šírení  britského variantu v populácii občanov SR, ale stále ide o vysoký podiel jeho zastúpenia, a preto je nevyhnutné naďalej dodržiavať  nastavené protiepidemické opatrenia a pokračovať v nich.

  Jediné pozitívne dáta sa týkajú stúpajúceho počtu zaočkovaných osôb v SR.

   

  Situácia na území okresov:

  Okres NITRA:

  Pre okres Nitra podľa mapy zverejnenej dňa 02.03.2021 bude platiť v týždni od 08.-14.03.2021 zariadenie medzi tzv. bordové okresy (III. stupeň varovania). Z uvedeného vyplýva, že v okrese Nitra je epidemiologická situácia stabilizovaná, nakoľko sa potvrdilo zotrvanie v bordovej farbe (III. stupeň varovania) pre okres Nitra, ktoré bolo prvýkrát zverejnené v predchádzajúcom týždni dňa 23.02.2021.

  Okres ZLATÉ MORAVCE:

  Pre okres Zlaté Moravce podľa mapy zverejnenej dňa 02.03.2021 bude platiť v týždni od 08.-14.03.2021 zariadenie medzi tzv. bordové okresy (III. stupeň varovania). Z uvedeného vyplýva, že v okrese Zlaté Moravce je epidemiologická situácia stabilizovaná, nakoľko sa potvrdilo zotrvanie v bordovej farbe (III. stupeň varovania) pre okres Nitra, ktoré bolo prvýkrát zverejnené v predchádzajúcom týždni dňa 23.02.2021.

  Okres ŠAĽA:

  Pre okres Šaľa podľa mapy zverejnenej dňa 02.03.2021 bude platiť v týždni od 08.-14.03.2021 zariadenie medzi tzv. čierne okresy (IV. stupeň varovania). Epidemiologická situácia v okrese Šaľa je stabilizovaná, ale stále vážna. Pre okres Šaľa zostávajú v platnosti všetky opatrenia v platnosti bez zmeny do minimálne 21.03.2021.

   

  2. Platné rozhodnutia ústredných orgánov

  Pri otváraní škôl v okrese Nitra sa zriaďovatelia jednotlivých škôl a školských zariadení (štátnych, cirkevných, súkromných) riadia Uznesením vlády SR č. 123/2021 k ďalším obmedzeniam slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, Uznesením vlády k aktuálnemu rozdeleniu okresov podľa epidemiologickej situácie, rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠ SR) a platným COVID AUTOMATOM.

   

  Vláda prijala dňa 28.02.2021 na základe rokovaní predstaviteľov štátu a vedcov nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov od 3. do 21. marca znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií. Ak do 21. marca nepríde žiadaný efekt, má sa pripraviť zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

   

  Podľa COVID AUTOMATU platí, že školy a školské zariadenia môžu byť otvorené v bordových aj v čiernych okresoch. Je na individuálnom rozhodnutí zriaďovateľa otvorenie, prípadne neotvorenie daného typu školy. RÚVZ môže otvorenie, príp. neotvorenie zariadení iba odporúčať.

  Podľa COVID AUTOMATU v čiernych okresoch môžu byť otvorené: MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne, špeciálne školy a deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky SŠ a OU prezenčne. VŠ – dištančne.

  V bordových okresoch môžu byť otvorené: MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne, špeciálne školy a deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU (prezenčne). VŠ – dištančne

  Rozdiel medzi čiernym a bordovým okresom je ten, že v bordových môžu navštevovať školy aj žiaci 9. ročníkov ZŠ.

   

              Podľa rozhodnutia MŠ SR číslo: 2021/10079:1-A1810 s účinnosťou od 08.02.2021 bolo obnovené školské vyučovanie určených typoch škôl a školských zariadení. S účinnosťou od 08.03.2021 do 21.03.2021 bolo citované rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021  takto:

  1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,
  2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.

  V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, že na základe rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. – 25. 2. 2021 bol predložený Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavíru. Jedným z opatrení bolo aj opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“.

   

  3. Stanovisko RÚVZ k otváraniu škôl

  Stanovisko RÚVZ so sídlom v Nitre k otváraniu škôl a školských zariadení na území okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce zostáva nezmenené. Na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov RÚVZ so sídlom v Nitre naďalej neodporúča otváranie škôl a školských zariadení na území okresov Nitra, Šaľa, ani Zlaté Moravce, ktoré by znamenalo zásadné zvýšenie mobility vysokého počtu detí, žiakov a ich rodičov, čo by sa v krátkom čase premietlo do opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie na území daných okresov. Uvedené jednoznačne potvrdila situácia z iných okresov na území SR počas predchádzajúcich týždňov. Ak sa zriaďovatelia rozhodnú školy a školské zariadenia otvoriť, odporúčame im ich otvorenie iba pre nevyhnutnú skupinu detí a žiakov, ktorých rodičia musia pracovať prezenčne.

  V prípade všetkých škôl a školských zariadení, ktoré budú otvorené na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude RÚVZ v Nitre situáciu nepretržite monitorovať, operatívne a individuálne priebežne zabezpečovať všetky preventívne i represívne protiepidemické opatrenia v školách, ktoré vzniknú v súvislosti s potvrdenými prípadmi nákazy v danom zariadení. To znamená, ak sa v niektorej škole, v triede vyskytne potvrdený prípad nákazy, bude RÚVZ vydávať rozhodnutie o nariadení zákazu prevádzky pre určenú triedu alebo školu z dôvodu zabezpečenia protiepidemických opatrení a nariadenia karanténnych opatrení u osôb v úzkom kontakte.

  Zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktoré budú otvorené žiadame o zaslanie stručnej informácie o znovuobnovení prevádzky školy na emailovú adresu nr.gregusova@uvzsr.sk, v kópii na nr.bkh@uvzsr.sk,.

  Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Nitre budú vykonávať v týchto zariadeniach štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu dodržiavania všetkých opatrení vydaných orgánmi verejného zdravotníctva na ochranu verejného zdravia ľudí.

   

  4. Povinnosti prevádzkovateľov po otvorení škôl

  V prípade, že sa zriaďovatelia rozhodnú pre otvorenie škôl a školských zariadení upozorňujem ich na dodržiavanie nasledovných povinností:

  Zriaďovatelia škôl sú povinní zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len vyhl. č. 47/2021).

  Podľa § 1 ods. 1 vyhl. 47/2021 sa v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu.

  Ďalej podľa § 1 ods. 3 vyhl. č. 47/2021 za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

  Zákaz vstupu do prevádzky sa nevzťahuje napr. na:

  -  osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

  - osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

  - osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,

  - osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

  - osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o výnimke (alebo v osobitne odôvodnených prípadoch čestným vyhlásením o výnimke),

  - osoby nad 65 rokov veku,

  - dieťa do desiatich rokov veku,

  - vstup dieťaťa materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia.

  Všetky podrobnosti sú uvedené vo vyhl. 47/2021.

  Uvedená vyhl. 47/2021 ďalej v § 2 upravuje ďalšie povinnosti pre vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. V období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 sa všetkým zamestnávateľom prevádzkujúcim školy a školské zariadenia, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov škôl a školských zariadení, okrem zamestnancov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (výnimky sú podrobne definované v § 2 ods. 5 vyhl. 47/2021). Do dokladov je zamestnávateľ oprávnený iba nahliadnuť.

   

  Podľa § 24 ods. 6 písm. b), c) zák. č. 355/2007 Z. z. do predškolského zariadenia môže byť umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. Tieto skutočnosti potvrdzuje písomným vyhlásením zákonným zástupca dieťaťa (tzv. čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia). Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom zariadení dlhšej ako päť dní.

  Čiže po otvorení predškolských zariadení musia byť predložené čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti prostredia od všetkých detí.

  V základných školách sa postupuje podľa Manuálu vydaného MŠ SR, podľa ktorého tiež predkladajú zákonní zástupcovia žiakov Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Manuál MŠ SR nie je právne záväzný, má len odporúčací charakter.

   

   

   

   

   

   

 • Prevádzka MŠ od 8.3.2021- 12.3.2021

  Vážení rodičia ,

  podľa aktuálnych údajov COVID automatu sa náš okres stále nachádza v čiernej fáze. Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2021/10079:2-A1810 zo dňa 2.marca 2021 a pokynov od zriaďovateľa bude prezenčné vyučovanie v materských školách od 8.3.-12.3.2021 povolené iba deťom ,  ktorých obidvaja   rodičia predložia  potvrdenie od zamestnávateľa ( platné od 3.3.2021 ) o nevyhnutnom prezenčnom výkone práce

  Naďalej je v platnosti Vyhláška 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Na jej základe za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 uvedenej vyhlášky; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf

  V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu (mshollehosala@gmail.com) alebo telefonicky (0911 878525 ).

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Prevádzka od 1.3.2021

  Vážení rodičia,

  Vzhľadom k tomu, že epidemiologická situácia sa nezlepšuje a náš okres sa stále nachádza v čiernej fáze COVID automatu, prevádzka MŠ a jej EP je aj naďalej t.j. od1.3.2021   OBMEDZENÁ –  je zabezpečená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. ( potvrdenie od zamestnávateľa )  Upozorňujeme na povinnosť pri nástupe do MŠ sa preukázať aktuálnym potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu ( nie starším ako 7 dní ) certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením preukazujúcim niektorú z výnimiek. 

  Link na vyhlášku 14 Úradu verejného zdravotníctva SR : https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf

  V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu (mshollehosala@gmail.com) alebo formou sms (0911878525).

   

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

   S ďalšími informáciami, pokynmi a usmerneniami Vás budeme bezodkladne informovať.

 • Darujte 2percentá

  Milí rodičia,

  aj tento rok sa môžete rozhodnúť o tom, komu poukážete 2% (3%) z daní, ktoré ste za rok 2020 zaplatili štátu.

  ·       2% ( 3%) je malá čiastka, ktorá má však VEĽKÝ VÝZNAM, pretože

  ·       2% (3%) znamená nielen slobodné rozhodnutie občana o spôsobe ich      využitia, ale

  ·       2%  ( 3%) môžete podporiť deti

  Ako fyzická alebo právnická osoba máte právo poukázať 2%  (3% ) zaplatenej dane mimovládnej neziskovej organizácii. Svojou malou čiastkou s veľkým významom prispejete k rozvoju školy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života Vašich detí na ceste poznávania a hľadania.

   

  Postup pri poukazovaní 2% (3%) sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie alebo ste firma:

  Ak ste zamestnanec:

  do 15. 2. 2021  požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie

  do 30. 4. 2020  zamestnanec zašle alebo prinesie do MŠ, a hromadne odnesieme  daňovému úradu v mieste trvalého bydliska vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa

   

  Ak ste fyzická osobá, ktorá podáva daňové priznanie

  do 31. 3. 2020 podať daňové priznanie

   

  Ak ste právnická osoba  

  Údaje, ktoré potrebujete:
  názov: Rodičovské združenie pri Materskej škole
  sídlo: ŠAĽA, 92705, J.Hollého č.40,
  právna forma: Združenie
  IČO: 42040949

  Tlačivá a informácie zatiaľ, nájdete na internetové stránke  MŠmshollehosala.edupage.org )  , po obnovení prevádzky aj v jednotlivých triedach a v riaditeľni MŠ

   

                                                                ĎAKUJEME!!!

 • Prevádzka od 22.2.2021

  Vážení rodičia,

  Vzhľadom k tomu, že epidemiologická situácia sa nezlepšuje a náš okres sa stále nachádza v čiernej fáze COVID automatu, prevádzka MŠ a jej EP je aj naďalej t.j. od 22.2.2021   OBMEDZENÁ –  je zabezpečená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. ( potvrdenie od zamestnávateľa )  Upozorňujeme na povinnosť pri nástupe do MŠ sa preukázať aktuálnym potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu ( nie starším ako 7 dní ) certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením preukazujúcim niektorú z výnimiek. 

  Link na vyhlášku 14 Úradu verejného zdravotníctva SR : https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf

  V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu (mshollehosala@gmail.com) alebo formou sms (0911878525).

   

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

   S ďalšími informáciami, pokynmi a usmerneniami Vás budeme bezodkladne informovať.

 • OZNAM od 15.2.2021

  Vážení rodičia,

  Vzhľadom k tomu, že epidemiologická situácia sa nezlepšuje a náš okres sa stále nachádza v čiernej fáze COVID automatu, prevádzka MŠ a jej EP je aj naďalej t.j. od 15.2.2021   OBMEDZENÁ –  je zabezpečená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.  Upozorňujeme na povinnosť pri nástupe do MŠ sa preukázať aktuálnym potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu ( nie starším ako 7 dní ) certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením preukazujúcim niektorú z výnimiek. 

  Link na vyhlášku 14 Úradu verejného zdravotníctva SR : https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf

  V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu (mshollehosala@gmail.com) alebo formou sms (0911878525).

   

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

   S ďalšími informáciami, pokynmi a usmerneniami Vás budeme bezodkladne informovať.

 • Oznam - pokyny k 8.2.2021

  Vážení rodičia ,

  na základe vyjadrenia zriaďovateľa k otváraniu škôl Vám oznamujeme, že aj druhý februárový týždeň - od 8.2.2021 bude prevádzka materskej školy v obmedzenom režime pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu (to znamená, že majú od zamestnávateľa potvrdenie, že nemôžu vykonávať prácu z domu) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

  Zároveň si dovoľujeme Vám opäť pripomenúť, že na základe Vyhlášky 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,  pondelok 8.2. musia rodičia predložiť k nahliadnutiu nový negatívny test . https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf

  V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu (mshollehosala@gmail.com) alebo formou sms (0911878525).

  Ďakujeme za pochopenie.

  Zostáva nám len veriť, že aj toto spoločne zvládneme, ďalší týždeň sa situácia zlepší a budeme môcť už privítať všetky deti.

  Zdroj:  https://sala.sk/clanok/sala-skoly-neotvori 

             https://www.facebook.com/.../permalink/3553197788124452/

 • Nové info k 8.2.2021

   

  Od pondelka 8. februára 2021 by žiaci prvého stupňa základných škôl  mali nastúpiť do školských lavíc. Spoločný školský úrad v Šali začal okamžite riešiť túto situáciu. Keďže sa okres Šaľa nachádza v čiernej zóne, tak otvorenie škôl v našom okrese stojí momentálne na rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. Rozhodnutie by malo padnúť najneskôr zajtra. Všetky nové informácie budeme aktualizovať.

  Zdroj mesto Šaľa : dnes 9:40

 • OZNAM - info k 8.2.2021

  Vážení rodičia ,

  na základe vyjadrení ministra školstva a ministra zdravotníctva na tlačovej besede k otváraniu škôl dňa 3.2.2021 Vám oznamujem, že od 8.2.2021 bude znovu obnovená prevádzka materskej školy pre všetky deti. Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že na základe Vyhlášky 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf

  každý kto vstupuje do areálu a priestorov MŠ musí mať ( pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa ) k 8.2. 2021 negatívny test nie starší ako 7 dní, po uplynutí platnosti , sa musíte opäť pretestovať ( čiže do odvolania sa pretestovávate každých 7 dní ) . Pani učiteľky si budú viesť evidenciu platnosti vašich testov.

  Všetci naši zamestnanci podstupujú takýto istý proces, a aspoň takto sa chceme chrániť navzájom a chceme chrániť aj Vaše a zároveň naše deti. Naďalej platí pri vstupe do budovy povinná dezinfekcia rúk, ochrana tváre ( rúško) . Prosím, aby ste tieto nariadenia dodržiavali, aby nenastala situácia že nás RÚVZ zatvorí pre karanténu v prípade prepuknutia ochorenia v niektorej triede, triedach.

  V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu mshollehosala@gmail.com alebo na tel čísle 0911878525. Ďakujeme za pochopenie.

 • ORGANIZAČNÉ POKYNY  OD 11.1.2021 – 5.2.2021

  Vážení rodičia

  Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie a na základe rozhodnutia ministra  ŠVVaŠ SR  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/

  je prevádzka MŠ od 11.1.- 5.2.2021 zabezpečená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

  Pripomíname Vám , že od 3. februára  2021 je povinnosť pri vstupe do priestoru MŠ  preukázať sa novým potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 30. januára 2021 alebo potvrdením preukazujúcim niektorú z výnimiek uvedených vo vyhláške č. 14/2021  - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

  Prihlásené deti do MŠ sú rozdelené nasledovne:

  • DETI Z 1.,2.,3. TRIEDY SÚ V 1.TRIEDE  - ( MODRÝ PAVILÓN- PRÍZEMIE )
  • DETI ZO 4.,5.,6.,7.,8.TRIEDY SÚ  V 5.TRIEDE -  ( ŽLTÝ PAVILÓN – PRÍZEMIE )
  • PRI  ODOVZDÁVANÍ DIEŤAŤA MAJTE PRI SEBE POTVRDENIE OD VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA
  •  Link ( vyhláška ): https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf
  • PRED VSTUPOM DO BUDOVY STE POVINNÝ SI DEZINFIKOVAŤ  RUKY A MAŤ NASADENÉ RÚŠKO,ALEBO MAŤ INÉ PREKRYTIE TVÁRE.
  • V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu (mshollehosala@gmail.com) alebo na tel.čísle  0911878525 .
 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  na základe usmernenia Ministerstva školstva SR prevádzka materskej školy MŠ Hollého pokračuje od 11.1do 29.1.2021 v obmedzenom režime pre deti zákonných zástupcov, ktorí zabezpečujú kritickú infraštruktúru a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu ( majú od zamestnávateľa potvrdenie, že nemôžu vykonávať prácu z domu ) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. 

  Zároveň oznamujeme rodičom  , ktorí patria do kritickej infraštruktúry že od 27.1. budeme vyžadovať pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa do a z MŠ povinnosť preukázať sa negatívnym testom.

  link: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf

  Oznamujeme rodičom, ktorí platili príkazom platbu za školné za mesiac január a nechodia do MŠ platba im bude automaticky presunutá na mesiac február.

  V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu (mshollehosala@gmail.com) alebo na tel.čísle  0911878525.

                                                                                                              Vargová Irena, riaditeľka

   

 • Novoročné prianie

  Ďakujem Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2020

  Prajem vám len to najlepšie do toho nového roka , najmä zdravie pretože keď má človek to, tak tie ostatné veci sa už nejako doladia.

  Teším sa na Vás v novom roku 2021

Novinky

Kontakt

 • Materská škola
  Hollého 40 ,92705 Šaľa
  mshollehosala@gmail.com
 • 0911878525 alebo 031/772 1180
  školská jedáleň : 031/7703302

Fotogaléria