Navigácia

Žiadosť o prijatie MŠ

Žiadosť o prijatie do MŠ

                                                   

                                                         

Materská škola,  Hollého 40, Šaľa, 92705 Šaľa _____________________________________________________

ŽIADOSŤ

o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským

 

Meno a priezvisko dieťaťa................................................................dátum nar...........................

rodné číslo.........................................................miesto narodenia................................................

adresa trvalého pobytu.................................................................................................................

adresa prechodného pobytu ........................................................................................................

národnosť..........................štátne občianstvo..............................

 

Žiadam o prijatie dieťaťa na : a) celodenný pobyt dieťaťa/ desiata, obed, olovrant /

                                                b) poldenný pobyt / desiata, obed/

                                                c) adaptačný

                                                d) diagnostický pobyt

 

Forma povinného predprimárneho vzdelávania ( deti, ktoré k 31.8. dovŕšia piaty rok veku )
-  celodenná /poldenná v MŠ
-  individuálna ( v domácom prostredí )

 

Žiadam o dotáciu na stravovanie a podporu výchovy a vzdelávania dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením ( ak je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom dávky v hmotnej núdzi ) : áno - nie  ( nehodiace sa preškrtnite )

 

Meno a priezvisko otca.................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu................................................................................................................

Adresa zamestnávateľa/zamestnanie...........................................................................................

Tel. kontakt pre účely komunikácie.............................................................................................

E-mail:.........................................................................................................................................

 

Meno a priezvisko matky..............................................................................................................

Adresa trvalého pobytu.................................................................................................................

Adresa zamestnávateľa/zamestnanie.............................................................................................

Tel. kontakt pre účely komunikácie: ............................................................................................

E-mail:..........................................................................................................................................

 

Žiadaný termín nástupu do MŠ : .................................................................

 

     Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne a v stanovenom termíne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle § 28 ods. 5, 6, 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so Všeobecne záväzným  nariadením mesta Šaľa č.8/2020, schváleným dňa 12.11.2020 s účinnosťou od 1.1.2021.

 

     

  Zároveň dávam súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre  potreby materskej školy v zmysle § 11 ods. 7 školského zákona. V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov podľa § 7 súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na účel evidencie zákonných zástupcov detí navštevujúcich MŠ do toho dňa, do ktorého bude moje dieťa MŠ navštevovať. Po uplynutí tejto doby budú všetky dokumenty patrične archivované a následne skartované.

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a že som nezamlčal/a žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie resp. dochádzku môjho dieťaťa do MŠ.

 

Dátum.............................podpis zákonného zástupcu..................................................................

 

 

Vyjadrenie pediatra

 

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane údajov o očkovaní, príp. neočkovaní (podľa § 24 od. 7 zák. č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a vyhlášky MŠVVa Š SR č.438/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 

Podľa § 24 ods. 6 zák. č. 355/2007 Z.z. v predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je:

 1. zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,   

                             

 1. neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,  

                         

 1. nemá nariadené karanténne opatrenie.       

                                

d)      údaje o očkovaní      ABSOLVOVALO  -  NEABSOLVOVALO 

                                                   ( nehodiace sa preškrtnite )

 

 

Dieťa je somaticky a psychicky spôsobilé absolvovať:

 

-plavecký výcvik                     áno                  nie

 

-pohybové aktivity                  áno                 nie

 

 

Dátum:                                                            Pečiatka a podpis pediatra:                                    

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola
  Hollého 40 ,92705 Šaľa
  mshollehosala@gmail.com
 • 0911878525 alebo 031/772 1180
  školská jedáleň : 031/7703302

Fotogaléria