Navigácia

Okienko pre rodičov

Adaptácia detí

 

ADAPTÁCIA DETÍ

Ako pripraviť dieťa na úspešný vstup do materskej školy?

 

- navštíviť MŠ spolu - rodič a dieťa

- nestrašiť dieťa materskou školou

- pripravovať dieťa doma na vstup do materskej školy- rozprávať sa o tom, čo tam bude

- oboznámiť dieťa s prostredím

- adaptácia na nové prostredie

 

Čo by malo dieťa pred nástupom do MŠ vedieť?

 mať osvojené základné hygienické návyky – umývať sa, používať WC, čiastočne sa obliekať, obúvať, jesť, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše

 rodičia by mali u dieťaťa rozvíjať samostatnosť

 dieťa nemusí vedieť všetko urobiť samé, ale pri obliekaní sa správa aktívne a pani učiteľka mu "len" zapne bundičku, zaviaže šnúrky a pod.

 

Aký je vhodný vek vstupu do MŠ ?

·Vhodný vek vstupu do MŠ je individuálny- optimálne keď má dieťa 3 roky.

·Deti, ktoré vstupujú do MŠ mladšie ako trojročné, sú náchylnejšie na ochorenia a častejšie ostávajú doma.

·Na druhej strane staršie deti (staršie ako 4 roky) sa už horšie adaptujú na kolektív, nechcú odchádzať z domu od rodičov a ráno sú plačlivé.

 

Prečo deti plačú, keď ich rodičia odprevádzajú do materskej školy?

·ovplyvňujú to rôzne faktory, napr. silná citová väzba na matku
·dieťa je ešte závislé na dospelých
·dieťa si ešte nevytvorilo dostatočnú väzbu na učiteľku alebo iné deti
·dieťa v MŠ nechce spať, alebo jesť

·nemá kamarátov, alebo sa mu deti posmievajú
•nepáči sa mu pani učiteľka

Ako pomôcť dieťaťu prekonať plač pri odchádzaní do MŠ?

·pomôžeme mu prekonať vstup tým, že ideme s ním
·uvedomíme si, že každé dieťa je iné a hľadáme, čo u toho nášho dieťaťa spôsobuje jeho nespokojnosť s MŠ
·vhodná je postupná adaptácia
·spolupráca rodiny a školy
·treba si zvyknúť – každý potrebuje iný čas
·dovoliť dieťaťu priniesť si obľúbenú hračku
·rozprávať sa s ním o materskej škole – ak plače pýtať sa na vysvetlenie
   Ako sa zmení život a osobnosť dieťaťa ?

 

oDeti sa príchodom do materskej školy dostávajú do nového sociálneho prostredia s rozmanitými sociálnymi vzťahmi a menia svoj spôsob života.

oRiaditeľ vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa, pričom s rodičom dohodne dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole.

oMaterské školyzabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku od dvoch do šesť rokov.

oDopĺňajú rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

oMaterská škola teda nadväzuje na rodinnú výchovu, dopĺňa ju a obohacuje o podnety, ktoré rodina svojimi špecifickými funkciami nedokáže zabezpečiť. Ide o prvú školu, ktorú dieťa absolvuje.

oSúčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

oDieťa by malo dosiahnuť takú fyzickú, psychickú a celkovú úroveň rozvoja osobnosti, aby bolo schopné ľahkej adaptácie v školskom prostredí a dokázalo zvládnuť požiadavky 1. ročníka základnej školy.

oZákonom zatiaľ nebola akceptovaná požiadavka praxe zaviesť povinnú školskú dochádzku do dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole.

oMaterské školy nie sú sociálnymi ustanovizňami poskytujúcimi len opateru a dozor, ale sú výchovno-vzdelávacími zariadeniami..

oZákladným pedagogickým dokumentom v materských školách je  Štátny vzdelávací program ISCED 0 schválený Ministerstvom školstva.

oNajdôležitejšími vývinovými úspechmi predškolského veku sú osvojenie reči /okolo druhého a tretieho roku veku, pričom čistá výslovnosť sa dosahuje individuálne aj neskôr / a socializácia dieťaťa, ktorá sa završuje dosiahnutím sociálnej spôsobilosti dieťaťa, ako jednej zo zložiek školskej zrelosti alebo pripravenosti.

oSúčasné skúsenosti potvrdzujú, že deti prichádzajúce do základnej školy z rodinného prostredia dosahujú v školskej pripravenosti nižšiu úroveň, najmä v sociálnej spôsobilosti, oproti deťom s dlhodobou pravidelnou dochádzkou.

oCelkový efekt má pravidelná dlhodobá dochádzka do MŠ.

oEmocionálna inteligencia sa najvýraznejšie nadobúda práve v predškolskom veku.

oNapríklad dieťa živo reaguje na konflikty medzi rodičmi, na vzťahy medzi súrodencami, rovesníkmi alebo dospelými osobami. V skutočnosti nedokáže ešte veľa vecí slovne vyjadriť, tieto však vplývajú na jeho celkový citový postoj voči ľuďom a svetu. Odborníci sa zhodujú v názore, že práve v  tomto vývinovom období majú svoj pôvod počiatky rozličných porúch a neuróz.

oDeti v materskej škole nadobúdajú nové príležitosti na sebazdokonaľovanie v rôznych doposiaľ neznámych oblastiach.

oV materskej škole sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa, v ktorej dominuje hra ako dominantný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa.

oHra je prirodzená činnosť detí. Pre zdravý vývin je rovnako dôležitá ako výživa a spánok.

oHrou sa deti učia a zároveň im poskytuje zábavu a radosť. Preto aj v MŠ sa hráme, hoci sa učíme.

oV predškolskom veku sa u dieťaťa utvárajú základy jazykovej správnosti a kultúry reči.

oV tomto období sú najpriaznivejšie predpoklady zvládnuť jazyk.

oJazykový a rečový prejav detí pozitívne ovplyvňuje celková podnetnosť prostredia.

oDeti v predškolskom veku majú príležitosť počuť a osvojiť si slangové vyjadrenia.

oPlnohodnotná reč má veľký význam pri úspešnom začlenení dieťaťa hlavne do základnej školy.

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola
    Hollého 40 ,92705 Šaľa
    mshollehosala@gmail.com
  • 0911878525 alebo 031/772 1180
    školská jedáleň : 031/7703302

Fotogaléria