Navigácia

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program MŠ Hollého 40, Šaľa

Materská škola,  Hollého 40, 927 05 Šaľa

mshollehosala.edupage.org

msholleho@stonline.sk

tel: 031/ 7721180,  0911 878525

Školský vzdelávací program

„Svet okolo mňa“
 

Dátum prerokovania ŠKVP v pedagogickej rade: 31.8.2016

Dátum prerokovania ŠKVP v rade školy: 8.9.2016

Dátum vydania ŠKVP: 5.8.2016

Dátum schválenia zriaďovateľom:

Meno a priezvisko riaditeľky MŠ:             Irena Vargová

Vízia, cieľ, zameranie MŠ

    Vytvoriť optimálne podmienky a okolnosti pre deti predškolského veku, aby im nechýbala istota a harmónia k dosiahnutiu úloh.  Aby vzdelávanie v materskej škole poskytovalo  základy spôsobilosti vedúce k naplneniu cieľov výchovy a vzdelávania. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

Všeobecné ciele:

 • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,
 •  podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa
 • Sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,
 • Umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
 • Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,
 • Identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky podmienky na individuálny rozvoj podľa týchto potrieb,
 • Zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,
 • Získať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.

 

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzajú:

 • reálnych potrieb dieťaťa
 • z detskej skúsenosti
 • z rodinného zázemia
 • z prirodzenej zvedavosti

Strategické ciele:

 • rozvíjať kognitívne a sociálne kompetencie dieťaťa v duchu humanizmu a demokracie
 • pestovať a rozvíjať individuálne a tvorivé schopnosti v emocionálnej, etickej a estetickej oblasti
 • dominantná rola rodiny v rozvoji dieťaťa a spolupráca s rodinou
 • rozvíjať rečové a intelektové zručnosti s prípravou do základnej školy

    Vlastné zameranie MŠ

Materská škola okrem štátom stanovených cieľov a štandardov obohacuje výchovu a vzdelávanie o interné projekty, programy, akcie či spoločenské udalosti, ktoré sú súčasťou  tradície , kultúry MŠ.

   l. Ústredným projektom materskej školy je projekt podporujúci zdravie, realizovaním projektu plní MŠ jej základné ciele:

 • Vytvoriť podmienky pre pohodu a zdravie v MŠ;
 • Dosiahnuť poznanie hodnoty zdravia a zdravého životného štýlu;
 • Rozvíjať sociomorálne kompetencie, vytvárať pozitívnu sociomorálnu atmosféru v triedach MŠ .
 • Rozvíjať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, športovým hrám (napr. športová olympiáda detí predškolského veku, predplavecký výcvik, turistické vychádzky a pod.)

 

   2. Ďalším cieľom je prezentovanie  regionálnych až národných prvkov formou projektu Ľudové tradície, a to  Advent, Mikuláš, Lucia , Vianoce, Fašiangy, Vynášanie Moreny, Veľká noc, Stavanie Májov

Všeobecné ciele:  

 • Rozvíjať národné povedomie a vzťah k vlasti.
 • Utvárať a rozširovať poznatkový systém a elementárne poznatky o kultúrnom dedičstve  a predstavy o ľudových tradíciách.
 • Skvalitniť kritické myslenie pri zdôvodňovaní rozdielu medzi jednotlivými ľudovými tradíciami.
 • Dosiahnuť poznanie hodnoty jednotlivých ľudových tradícií ako kultúrneho dedičstva.
 • Rozvíjať a skvalitňovať motorické a tvorivé kompetencie pri vytváraní doplnkov/produktov  rôznymi transformáciami materiálu.
 • Dosiahnuť spoluprácu a participáciu rodičov a to ich zapojením do činností detí v príprave a oslave.

 

3. Rozvíjanie počítačovej gramotnosti – cieľom je zvládnuť základy manipulácie s počítačom, interaktívnou tabuľou , prostredníctvom edukačných programov rozvíjať kompetencie detí vo všetkých oblastiach detskej osobnosti.

Všeobecné ciele:

• využívanie a rozširovanie poznania v oblasti digitálnych a informačných kompetencií a predprimárnom vzdelávaní

• aktivizovanie porozumenia a chápania pri aplikovaní záujmu detí o počítačovú gramotnosť

• precvičovanie a zdokonaľovanie jemnej motoriky pri manipulácii s počítačom

• aktivizovanie  tvorivého myslenia pri kreatívnom produkovaní alternatívneho riešenia v edukačných programoch

• stimulovanie kritického myslenia pri zdôvodňovaní významu práce s počítačom

• rozvíjanie vôľových vlastností u detí ( sústredenie, trpezlivosť.. )

• uplatňovanie komplexného prístupu v oblasti rozvoja kognitívnych a nonkognitívnych funkcií dieťaťa

4. Rozvíjanie gramotnosti ( jazyk a komunikácia – písaná reč) rozvíjanie zmysluplného učenia v prirodzenom prostredí, kde  dieťa prostredníctvom čítania a písania môže konštruovať svoje poznanie o svete a vytvárať vlastné subjektívne významy. Realizácie  korešpondujú s úrovňou chápania detí, myslenia a schopnosťou porozumenia.

Všeobecné ciele:

• práca s s textom, písaná kultúra ( ako taká ) a počiatočné písanie

•  stimulácia počiatočného čítania

• hry , edukačné aktivity, pracovné listy k výkonovým štandardom časti – písaná reč a jej podoblasti

• námety na edukačné aktivity s integráciou písanej reči

• záujem a písanie v rôznych kontextoch

• uvedomenie si , že písanie je zaznamenanie myšlienky alebo správy

• zaznamenávať jednoduchý odkaz použitím kombinácie obrázkov

• používanie informačných zdrojov na podporu rozvíjania svojho písania ( obrázkové slovníky, kartičky, knihy, digitálne technológie, encyklopédie, kalendár počasia, pexeso.)

• experimentovanie s rozličnými jednoduchými písanými textami na rôzne účely a v rôznych kontextoch ( symboly a názvy pre dramatické centrum, stavebného , digitálneho centra, vytvorenie kalendára narodenín a menín detí v triede, označenie skriniek detí a pod.)

• využívanie zmysluplných stratégií : spoločné čítanie, riadené čítanie, hlasné čítanie, metóda lona, tvorba a čítanie kníh s prediktabilným textom, maľované čítanie, ranný odkaz, písanie príbehov, slovná banka, jazyková skúsenosť, pojmové mapovanie.

5. Rozvíjanie dopravnej gramotnosti - cieľom je rozvíjať  bezpečnosť spoluúčastníka cestnej premávky, nácvik bezpečného správania sa detí na cestných komunikáciách a preverenie poznatkov detí získaných po absolvovaní dopravnej výchovy. Ukončenie teoretickou a praktickou časťou za prítomnosti príslušníkov dopravnej polície,  získanie svojho prvého vodičského preukazu a odovzdanie  osvedčenia  o absolvovaní .

Všeobecné ciele:

• upierať pozornosť na mobilitu jedinca

• „čítanie“, chápanie a používanie jednotlivých symbolov, ktoré umožnia bezpečné a samostatné  pohybovanie sa v sociálnom prostredí

• rešpektovanie pravidiel cestovania

• správanie sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a zdraviu iných

• prejavovanie pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu

• uvedomenie si dôsledkov svojho správania vzhľadom na iné osoby

• odôvodnenie svojich názorov, postojov, vyslovovanie jednoduchých úsudkov

• spontánne hodnotenie svojho okolia ( čo sa mu páči, nepáči, čo je nesprávne, správne ) na veciach, osobách , názoroch

• uplatňovanie vlastných predstáv pri riešení problémov

• využívanie primeraných pojmov, znakov a symbolov

• využívanie rôznych zdrojov informácií aj mimo MŠ

• rozvíjanie schopnosti výtvarne zobraziť a tvoriť

• rozvíjanie schopnosti dramatizovať

Stupeň vzdelania

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

      Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku ( predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov ).

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Vzdelávacie oblasti

Obsah vzdelávania v materskej škole je obsahom všeobecného vzdelávania a je štruktúrovaný v obsahovo jasne definovaných oblastiach všeobecného vzdelávania. Jednotlivé reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré sa budú kontinuálne rozvíjať na následných vzdelávacích stupňoch.

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

 • Jazyk a komunikácia
 • Matematika a práca s informáciami
 • Človek a príroda
 • Človek a spoločnosť
 • Človek a svet práce
 • Umenie a kultúra
 • Zdravie a pohyb

Vzdelávacie oblasti sú vzájomne prestupné a ciele jednej z nich možno dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblastí. Na úrovni plánovania obsahu vzdelávania je možné prelínanie vzdelávacích oblastí, či dokonca ich integrácia.

V materskej škole učebnými osnovami sú vzdelávacie štandardy štátneho vzdelávacieho programu.

Učebné osnovy

V materskej škole učebnými osnovami sú vzdelávacie štandardy štátneho vzdelávacieho programu.

 

OSNOVA TEMATICKÝCH CELKOV

       
 

JESEŇ

• Hurá , som predškoláčik

2-3 týždne

 

 
 

•  Jeseň klope na dvere

2-3 týždne

 

 

* Moje telo

2-3 týždne

   

* Predmety okolo nás

2-3 týždne

   

* Čas, ktorý plynie

1-2 týždne

 

 

 

ZIMA

• Advent - pripravujeme sa na vianoce

3 týždne

 

 
 

• Zima klope  na dvere

3 týždne

   

• Fašiangy - čas spevu, hudby a masiek

2 -3 týždne

   

* Žijem na planéte  Zem

2-3 týždne

   

* Svet médií

2-3 týždne

       
       
 

JAR

• Veľkonočné sviatky

1 týždeň

 

 
 

* Profesie

1 týždeň

   

* Bezpečne do MŠ

1 týždeň

   

• Jar klope na dvere

3-5 týždňov

   

• Mama má svoj sviatok

1 týždeň

   

* Zvieratká

3-4 týždne

   

• Týždeň detskej radosti

1 týždeň

       
       
 

LETO

• Leto klope na dvere

1-7 týždňov

 

 
     
   

                  Legenda: • Záväzné k obdobiu

 
   

                                    * Meniteľné

 
       
       
     

 

       
           

JESEŇ

Hurá som predškoláčik ( človek a spoločnosť, Človek a svet práce )

 • adaptácia na život v MŠ
 • režim dňa
 • orientácia v priestoroch MŠ ( interiér, exteriér )
 • pravidlá triedy
 • sme tu ako rodina
 • ja a moji kamaráti
 • ľudia , ktorí sa o mňa starajú ( profesie, význam )
 • MŠ a jej okolie
 • ja a moja  rodina ( členovia, vzťahy, tradície)
 • moje bydlisko ( môj dom )
 • záľuby, záujmy detí
 • aké máme vlastnosti ( pozitívne- negatívne)
 • naše emócie
 • deti so zdravotným znevýhodnením
 • multikultúrna rozmanitosť
 • práva dieťaťa

 

Jeseň klope na dvere ( Človek a príroda )

 • zmeny v prírode spôsobené počasím, prírodné scenérie a reálie ( rastliny, prírodné zákutia, správanie zvierat – príprava na zimu )
 • charakteristické jesenné počasie / oblečenie ( ochrana zdravia )
 • jeseň v lese ( farby, plody, prírodniny , listnatý, ihličnatý les...)
 • zber ovocia a zeleniny ( rôznorodosť rastlín – druhy- rastliny dovážané z cudziny, význam pre zdravie človeka, spracovanie, technológie spracovania a pod.
 • potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb
 • jesenné práce v záhrade a na poli ( vzťah človek – príroda, profesie)
 • svetlo a tiene v prírode ( prírodné javy)
 • zvuky v prírode ( pôvod, intenzita, smer a pod. )
 • školské akcie: deň jablka, tvorivé dielne

 

* Moje telo ( človek a príroda, Zdravie a pohyb )

      -    časti tela , funkcie

      -    procesy v tele ( dýchanie, trávenie, krvný obeh, rast, pohyb, vylučovanie ...)

      -    zmysly

      -     vplyv výživy na ľudské telo ( zdravá- nezdravá strava )

      -     hygiene tela, stomatohygiena – význam

      -     choroba- zdravie – prevencia

      -     zdravý životný štýl ( význam pohybu pre zdravie.... )

      -      krízové situácie ohrozujúce zdravie ( závislosti, obezita, úrazy, neznámi ľudia.. )

      -      riziká vplyvu počítaču, internetu, tabletu a pod. na ľudské zdravie

*Predmety okolo nás ( človek a svet práce, matematika a práca s informáciami )

     -      vonkajšie vlastnosti predmetov ( tvar, farba, veľkosť, váha, objem, účel, z čoho sú 

            vyrobené )

 • vlastnosti materiálu ( aj rozpúšťanie látok, teplo – horenie )
 • pokusy s predmetmi ( materiálom ) : svetlo- tiene, sily a pohyb, magnetizmus, voľný pád predmetov, zvuk
 • narábanie s predmetmi
 • poloha predmetov v okolí ( orientácia v priestore )
 • odpadové hospodárstvo ( recyklácia, triedenie odpadu, vplyv na životné prostredie )
 • tvoríme z odpadového materiálu

 

*Čas, ktorý plynie ( Človek a spoločnosť, človek a príroda )

     -     časti dňa

     -     orientácia v čase – deň, týždeň, rok

     -     ročné obdobia ( ich striedanie )

     -     meranie času

     -     plynutie času – včera, dnes, zajtra

     -     vplyv času na vývin ( život ) rastlín, živočíchov, človeka ( časová postupnosť )

     -     školská akcia – úcta k starším ( návšteva klubu dôchodcov )

ZIMA

Advent ( Človek a spoločnosť )

 • obdobie adventu
 • ľudové tradície: Mikuláš, Lucia, Vianoce ( projekt MŠ )
 • vianoce doma ( význam, rodinné tradície, emócie – vzťahy )
 • vianočné zvyky a tradície ( výzdoba – stromček – ozdoby, vianočné pečivo a jedlo, darčeky, vianočné trhy, vianočné želanie a pod. )
 •  akcia školy – tvorivé vianočné dielne
 • vianoce v MŠ – vianočná besiedka ( akcia školy )

 

Zima klope na dvere ( Človek a príroda, Zdravie a pohyb )

 • nový rok ( novoročné želania, predsavzatia )
 • zmeny v prírode spôsobené počasím, prírodné scenérie a reálie ( inovať, cencúle, snehová vločka, závej, prírodné zákutia a pod. )
 • charakteristické zimné počasie / oblečenie
 • vlastnosti snehu ( skupenstvá vody, topenie-tuhnutie )
 • ochrana(prevencia pred infekčným ochorením ( pohyb, otužovanie, vitamíny, hygiena..)
 • zimné radovánky a športy
 • nástrahy zimného počasia pre prírodu, živočíchy – vtáky, človeka ( mráz, kalamita, poľadovica, lavíny a pod.)
 • rôzne spôsoby starostlivosti človeka o niektoré živočíchy v zime ( profesie s tým súvisiace )

 

Fašiangy , čas spevu, hudby a masiek ( Umenie a kultúra, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce )

 • hudobné nástroje ( druhy, spôsoby hrania )
 • hudobné žánre ( spev, tanec, vážna hudba, moderná hudba, piesne a skladby pre deti...)
 • profesie vo svete hudby
 • ľudová tradícia Fašiangy – masky, výzdoba, spev, tanec, hudba, spoločná zábava, fašiangové špeciality.. (projekt MŠ )

 

*Žijeme na planéte Zem ( Človek spoločnosť, Človek a príroda )

      -     rodné mesto, samospráva, erb, základné verejné inštitúcie, dominanty, historické

            pamiatky okolia, opis okolitej krajiny, regionálna kultúra a pod.

 • vlasť: Slovenská republika – štátne symboly, hlavné mesto – jeho dominanty, historické pamiatky, rôznorodosť krajiny, prírodné krásy a útvary Slovenska a pod.
 • Slovensko srdce Európy
 • Planéta Zem ako súčasť vesmíru
 • Školské akcie: exkurzia do hvezdárne, výlet do Bratislavy

 

*Svet médií ( matematika práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia )

      -    druhy médií ( ich význam, pozitívny – negatívny vplyv na človeka )

      -    skutočná a virtuálna realita

      -    dobro a zlo v skutočnej a virtuálnej realite ( filmy pre deti, internetové stránky, PC hry,

           DVD a pod. – násilie, negatívni hrdinovia, skryté násilie )

 • digitálne pomôcky v MŠ ( ich ovládanie )
 • počítačová gramotnosť ( projekt MŠ :  počítače, interaktívna tabuľa, edukačné programy..)
 • kniha – písaná reč ( význam, žánre, knižné konvencie, rozvíjanie počiatočného písania – zásobník aktivít MŠ, školská akcia – exkurzia do knižnice.. )
 • profesie vo svete médií

 

JAR

• Veľkonočné sviatky ( Človek a spoločnosť )

 • sviatky jari, symboly jari ( ovečka, baranček, kraslice, korbáč, voda...)
 • ľudová tradícia – význam, zvyky ( projekt MŠ )
 • školská akcia: tvorivé veľkonočné dielne

 

Jar klope na dvere ( Človek a príroda )

 • ľudová tradícia Morena – akcia školy ( projekt MŠ )
 • zmeny v prírode spôsobené počasím , prírodné reálie a scenérie ( rastliny, zmeny v živote zvierat a vtákov )
 • charakteristické počasie / obliekanie
 • spoločné podmienky pre život ( človek, rastlina, živočích )
 • životné prejavy rastlín ( stromy, kríky, rastliny, liečivé – jedovaté rastliny, kvety lúčne i záhradné )
 • jarná lúka – čo sa skrýva v tráve a pod zemou ( chrobáky , hmyz...)
 • funkcie lesa ( liečebné, relaxačné – ekosystém, význam pre človeka ...)
 • vzťah človek a príroda ( ochrana prírody )
 • prírodné javy ( vyparovanie, dúha...)
 • neživá príroda ( vzduch , voda,  pôda : rôzne podoby, kde sa vyskytujú, význam pre rastliny, živočíchy a človeka )
 • školská akcia: Deň Zeme
 • ľudová tradícia Stavanie májov – akcia školy ( projekt MŠ )
 • sezónne činnosti – predplavecký výcvik ( akcia školy )

 

Mama má svoj sviatok ( Človek a spoločnosť )

 • rola/funkcia matky v rodine ( pôrod, starostlivosť o novorodenca , deti...)
 • chystáme darčeky a program ku dňu matiek
 • školská akcia: triedne vystúpenia k MDM

 

Týždeň detskej radosti ( Človek a spoločnosť )

 • deti majú svoj sviatok ( deti sveta – oslavujú všade rovnako ?)
 • práva dieťaťa
 • týždenné akcie školy – diskotéka, divadlo, hry, zábava, športové hry, výlety, tvorivé dielne a pod. )

 

*Profesie ( Človek a svet práce, Človek a spoločnosť )

      -     profesie a ich význam pre človeka, spoločnosť ( tradičné profesie, pracovná náplň

            niektorých vybraných profesií )

      -     potrebné vlastnosti, schopnosti k vykonávaniu vybraných profesií

      -     čím by som chcel byť, keď vyrastiem

      -     rôznorodý prírodný materiál a jeho využitie v pracovnom procese ( piesok,

             kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod. )

 •  výdobytky techniky ako pomoc pri práci ( konštruovanie, projektovanie )
 • technológie výroby vybraných bežne použitých výrobkov

 

*Bezpečne do MŠ ( Človek a spoločnosť, Človek a svet práce )

      -    ľudia  a dopravné prostriedky

      -    základné dopravné značky ( význam, účel )

      -    základné pravidlá cestnej premávky so zameraním na chodcov, cyklistov,  

           kolobežkárov, korčuliarov

 • dopravné situácie ( možné nebezpečenstvá )
 • základné pravidlá správania sa v hromadnej doprave a v úlohe spolujazdca
 • profesie súvisiace s dopravou
 • dopravná gramotnosť ( projekt MŠ )

 

*Svet zvieratiek ( Človek a príroda, Človek a svet práce )

      -     rôznorodosť živočíšnej ríše

     -      životné prejavy živočíchov ( pohyb, dýchanie, starnutie a pod.)

     -      rôznorodosť spôsobu života živočíchov

     -      lesná zver ( voľne žijúce zvieratá, vtáky )

     -      domáce/hospodárske zvieratá

     -      vodné živočíchy

     -      exotické zvieratá

     -      spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy ( úžitok z nich )

 • človek vo svete zvierat ( vzťah, profesie )

 

LETO
• Leto klope na dvere ( Človek a príroda, Človek a spoločnosť )

 • zmeny v prírode spôsobené počasím, prírodné reálie a scenérie
 • charakteristické počasie/ obliekanie
 • lúčime sa škôlka milá
 • školská akcia : Rozlúčková oslava
 • tešíme sa leto, prázdniny ( plány na rodinné dovolenky, výlety, relax, turistiku)
 • prázdninové činnosti v MŠ ( zábavné hry, aktivity, pohybové a športové hry, pobyty v prírode, film, divadlo a pod. ) 

Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky.

Organizačné podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je charakteristická flexibilitou striedania spontánnych a riadených činností. Formy denných činností sa realizujú súbežne alebo ako samostatné organizačné jednotky.

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom foriem denných činností:

 • hry a činnosti podľa výberu detí, 
 • zdravotné cvičenie
 • vzdelávacia aktivita
 • pobyt vonku
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu

Hry a činnosti podľa výberu detí – sú hry , ktoré sa vykonávajú od príchodu detí do materskej školy ,  a odchádzania popoludní , sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry.  Súbežne  s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity. Súčasťou je aj ranný filter a prípadne ranný kruh.

Zdravotné cvičenie – realizuje sa každý v určitom čase , zásadne pred jedlom s podmienkou dodržiavania hygienických zásad. Je to plánovaná činnosť, môže sa realizovať aj viackrát v priebehu dňa  ako v interiéri tak aj v exteriéri materskej školy.

Vzdelávacie aktivity - sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov materskej školy vyjadrených vo vzdelávacích oblastiach. Vo vzdelávacích aktivitách sa vytvára priestor na postupné dosahovanie výkonových  štandardov.

Sú realizované individuálne, skupinovo alebo frontálne. Časové trvanie vzdelávacej aktivity musí rešpektovať schopnosti a potreby detí, ich vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.

Pobyt vonku – plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj zdravotnú funkciu. Sú tu zastúpené spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzak mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, skrátiť, či úplne vynechať sa môže len z dúvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok. . V prípade nepriaznivého počasia sú zabezpečené podmienky na pohybovú aktivitu v triede, terase.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – stravovanie sa zabezpečuje v pevne stanovenom čase. Odpočinok sa zaraďuje po obede, pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí.  Minimálne trvanie odpočinku je 30 minút. Odpočinok sa nesmie narúšať realizáciou krúžkovej činnosti.

Pri dosahovaní vzdelávacích štandardov zo Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy sa zohľadňuje aktuálna úroveň spôsobilostí detí v danej triede materskej školy.

V dopoludňajších vzdelávacích aktivitách sa realizujú všetky vzdelávacie oblasti jednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii a integrácii. Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity sú vo vzťahu k výberu vzdelávacích oblastí na voľbe učiteľky a spravidla slúžia na opakovanie a utvrdenie už známeho obsahu alebo na plnenie úloh profilácie materskej školy.

Personálne zabezpečenie

Celkový počet zamestnancov

    29

z toho pedagogickí zamestnanci:

riad. školy

     1

 

učiteľky MŠ

   18

 

SPOLU:

   19

 

Devätnásť  pedagogických zamestnancov, s rôznou dĺžkou praxe, zabezpečujúcich výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Desať  získalo kvalifikáciu na strednej  pedagogickej škole a deväť na vysokej škole. Všetky spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej funkcie. Svoj profesijný rast realizujú systematicky v ďalšom vzdelávaní. Riaditeľka a zástupkyňa školy majú ukončené funkčné školenie. Dve pani učiteľky majú 2. atestačnú skúšku  a riaditeľka  prvú atestačnú skúšku. Prioritou materskej  školy je vytvárať také podmienky, aby každý zamestnanec mal záujem neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať svoje pedagogické a odborné majstrovstvo.

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje zdokonaľovanie a dopĺňanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.

V materskej škole je vytvorená  veľmi dobrá klíma, všetci zamestnanci rešpektujú odborné, personálne a technické podmienky, pristupujú k zadaným úlohám zodpovedne.

 

Materiálno- technické  a priestorové vybavenie školy

Materskú školu tvoria štyri budovy. V lete 2010 prešla materská škola kompletnou rekonštrukciou, zateplenie, výmena okien, strechy, podlahy, soc.zariadenia, átrium, terasy, školský dvor. V prízemnej budove sa nachádza práčovňa a zariadenie školského stravovania. V troch jednoposchodových budovách je umiestnených 6 tried. Dve triedy máme v budove ZŠ ako elokované. V triedach je priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov umožňuje deťom voľné hry, kolektívne, skupinové i individuálne didaktické aktivity v edukačných centrách , oddych, osobnú hygienu a telesné cvičenia. Každá trieda má vlastnú šatňu vybavenú lavičkami a šatňovými skrinkami. Materská škola je vybavená nábytkom, didaktickými pomôckami a hračkami zodpovedajúcimi hygienickým a bezpečnostným predpisom.  Hrové a pracovné kútiky sú umiestnené v priestore, vybavené účelovo a slúžia na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Počítačovú gramotnosť detí rozvíjame v  3., 4.,5., 6.,7.,8.tr., kde sú  zriadené počítačové centrá, s výučbovými programami , v triedach je  zavedený aj internet. Šesť tried je vybavených interaktívnymi tabuľami, notebookmi a tlačiarňami. Pomôcky do edukačných centier, pracovný a výtvarný materiál, ako aj hračky zabezpečuje materská škola v spolupráci s rodičmi, sponzormi školy a z príjmov materskej školy.

Vo vedľajších priestoroch má materská škola vybudované kabinety, Kabinetné zbierky každoročne dopĺňame o nové učebné pomôcky (zakúpené i svojpomocne zhotovené). Môžeme konštatovať, že materská škola má adekvátny počet didaktických pomôcok.

Okrem kabinetov máme zriadenú aj knižnicu s detskou a pedagogickou literatúrou, ktorú neustále dopĺňame novými knižnými titulmi.

  Neoddeliteľnou súčasťou materskej školy je školský dvor s trávnatou plochou a detským ihriskom, ktoré je vybavené rôznymi preliezačkami, kolotočom, pieskoviskami a záhradnými kútikmi k odpočinku detí, ako aj novovybudovaným dopravným ihriskom. Zariadenie školského dvora postupne rekonštruujeme a dopĺňame o nove hrové kútiky. Za pozitívum považujeme aj rekonštrukciu terás, čím boli vytvorené vhodné a bezpečné priestory k hrám a aktivitám detí počas celého dňa aj v prípade nepriaznivého počasia. Ochrana školského dvora prostredníctvom detektorov pohybu za spolupráce s mestskou políciou napomohla k výraznému eliminovaniu vandalizmu zo strany detí zo sídliska po ukončení prevádzky MŠ.

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola
  Hollého 40 ,92705 Šaľa
  mshollehosala@gmail.com
 • 0911878525 alebo 031/772 1180
  školská jedáleň : 031/7703302

Fotogaléria