Navigácia

Informovaný súhlas o pokračovaní predprimárneho vzdelávania

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní predprimárneho vzdelávania v MŠ

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Podľa § 28a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vydaniu rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predchádza predloženie nasledovných dokladov zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia nepredloží všetky tri doklady alebo jeden z dokumentov (z poradenského zariadenia alebo od všeobecného lekára pre deti a dorast) bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ani nezačne konanie.

Informovaný súhlas zákonného zástupcu

Ja, zákonný zástupca :  meno a priezvisko ( otec )   .....................................................................

                                             meno a priezvisko  ( matka ): ................................................................

dieťaťa: ( meno, priezvisko, dát.narodenia, trvalé bydlisko

................................................................................................................................................

prehlasujem, že som bol/bola zrozumiteľne informovaný/informovaná a súhlasím s tým, aby moje dieťa:

 1. pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022.
 2. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahne školskú spôsobilosť, začne od školského roka 2022/2023 plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
 3. Počas školského roku 2021/2022 budem dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania môjho dieťaťa, pretože som si vedomý právnych dôsledkov toho, ak by moje dieťa neospravedlnene vynechalo viac ako päť dní v mesiaci.
 4. Počas pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania môjho dieťaťa budem poskytovať materskej škole súčinnosť vo veciach výchovy a vzdelávania, budem s ňou spolupracovať a budem rešpektovať jej odporúčania a pokyny a podľa potreby budem spolupracovať s príslušným poradenským zariadením; materskú školu budem bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania môjho dieťaťa.

Som si vedomý/vedomá právnej zodpovednosti za svoje rozhodnutie a dobrovoľne som sa a rozhodol/rozhodla, aby moje dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022.

Potvrdzujem, že som bol/bola oboznámený/oboznámená s obsahom informovaného súhlasu a bol/bola som riadne poučený/poučená o dôsledkoch svojho súhlasu.

V Šali , dňa ...........................................                                                                               

Podpis zákonného zástupcu  ( otec ): .................................................................................*

Podpis zákonného zástupcu  ( matka ): ..............................................................................*

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola
  Hollého 40 ,92705 Šaľa
  mshollehosala@gmail.com
 • 0911878525 alebo 031/772 1180
  školská jedáleň : 031/7703302

Fotogaléria