Navigácia

Žiadosť o prerušenie dochádzky

žiadosť o prerušenie dochádzky

....................................................................................................................................................

meno a priezvisko rodiča, adresa trvalého pobytu , PSČ

­­­­­­­­­­­­­

 

 

 

 

 

                                                                                    Materská škola

                                                                                    Hollého 40

                                                                                    92705 Šaľa

 

 

 

Vec: Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

 

Žiadam od................. do............................ o prerušenie dochádzky do materskej školy môjho

 

dieťaťa.........................................................narodeného.............................................................

 

trvalý pobyt.................................................................................................................................

 

z dôvodu.......................................................................................................................................

 

Zároveň žiadam o odpustenie  (presunutie uhradeného) poplatku za obdobie............................

 

 

 

 

V Šali dňa........................................                                 ..................................................

                                                                                                                 podpis rodiča

 

Príloha:

1)

lekárske potvrdenie

potvrdenie o pobyte v zdravotníckom zariadení

iné potvrdenie

 

1) nehodiace sa preškrtnite

 

 

  Vyjadrenie riaditeľky MŠ...........................................................

 

  dňa.............................................................................................

 

 podpis........................................................................................

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola
    Hollého 40 ,92705 Šaľa
    mshollehosala@gmail.com
  • 0911878525 alebo 031/772 1180
    školská jedáleň : 031/7703302

Fotogaléria