Navigácia

Kontakt

 • Materská škola
  Hollého 40 ,92705 Šaľa
  mshollehosala@gmail.com
 • 0911878525 alebo 031/772 1180
  školská jedáleň : 031/7703302
Počet návštev: 1037651

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Piatok 14. 5. 2021

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Novinky

 • Vážení rodičia!

  Práve vyšla nová vyhláška ÚVZ č. 200/2021, ktorá nahrádza doteraz platnú vyhlášku ÚVZ č. 197/2021

  CELÉ ZNENIE VYHÁŠKY NÁJDETE TU:

  link: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_200.pdf

  ŽIACI SA OD PONDELKA NEBUDÚ MUSIEŤ PREUKAZOVAŤ TESTOM

  Od pondelka 3. mája platí nová vyhláška k vstupom do prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

  Pravidlá pre vstup do prevádzok v okresoch v 3. stupni varovania zostávajú tak, ako boli, teda: pri vstupe do prevádzok bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 7 dní, alebo iným dokladom o výnimke, ktoré sú stanovené vo vyhláške (očkovanie, prekonanie ochorenia, zdravotné dôvody a pod.).

 • Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

  Riaditeľstvo Materskej školy Hollého 40, Šaľa oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy bude prebiehať v dňoch od 3.5.2021 do 14.5.2021.

  Organizácia zápisu bude prispôsobená aktuálnej pandemickej situácii. Žiadosti môžete zasielať poštou na Materská škola, Hollého 40, 92705 Šaľa, elektronicky na mailovú adresu : mshollehosala@gmail.com, alebo osobne v úradných dňoch riaditeľky utorok od 10,00 - do 15,00 hod.

  štvrtok od 15,00 - 16,30 hod.

 • Dňa 1.1.2021 nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá priniesla pomerne rozsiahle zmeny týkajúce sa predprimárneho vzdelávania ( teda vzdelávania detí v MŠ )

  S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia školskej dochádzky zrušené.

  Po novom ide o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

  Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1.septembra, ktorý nasleduje po dni , v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ.

 • Od pondelka 19.4.2021 sa už nebude musieť preukazovať testom a ani chodiť na testovanie osoba ( keď má platný test do nedele a neskôr , už ani nemusí ísť na test tento víkend ). ktorá:

  - bola očkovaná mRNA ( Pfizer, Moderna )vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2.dávke

  - bola očkovaná vektorovou vakcínou ( Astra Zeneca )a uplynuli 4 týždne po 1.dávke

  - bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1.dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní

 • Milí rodičia,

  V súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 a v súlade s aktuálne platnými uzneseniami vlády SR č. 122/2021 a č. 123/2021 z 28. februára 2021 Mesto Šaľa - zriaďovateľ materských škôl a základných škôl v meste Šaľa obnovuje prevádzku MŠ a 1. stupňa ZŠ ( aj špeciálne triedy ), vrátane ŠKD a činností súvisiacich so stravovaním ku dňu 15.03.2021.

  Otvorenie podmieňuje veľmi prísne dodržiavanie všetkých protipandemických a epidemiologických podmienok.

 • Stanovisko RÚVZ v Nitre k otváraniu škôl

  v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

  1. Epidemiologická situácia

  Epidemiologická situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je naďalej veľmi vážna nielen v celej SR, ale aj na území okresu Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. V priebehu posledných týždňoch je situácia zo strany Inštitútu zdravotníckych analýz MZ SR hodnotená ako vážna s tendenciou k zhoršovaniu.

  Dáta od operátorov potvrdili vysokú mieru mobility obyvateľov SR, ktorá je ešte vyššia ako bola mobilita zaznamenaná v prvých dňoch roka - 01.-03.01.2021. Odo dňa 08.02.2021 dochádza postupne každý týždeň k zhoršovaniu epidemiologických indikátorov, ako je počet hospitalizovaných pacientov i počet pacientov zomierajúcich na ochorenie alebo s ochorením COVID-19, ale dochádza aj k nárastu 14-dňovej incidencie a k nárastu priemerného počtu prípadov za 7 dní. Mierne sa zvýšilo efektívne reprodukčné číslo, čo znamená, že epidémia je stále v raste a nie je na ústupe.

 • Vážení rodičia ,

  podľa aktuálnych údajov COVID automatu sa náš okres stále nachádza v čiernej fáze. Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2021/10079:2-A1810 zo dňa 2.marca 2021 a pokynov od zriaďovateľa bude prezenčné vyučovanie v materských školách od 8.3.-12.3.2021 povolené iba deťom , ktorých obidvaja rodičia predložia potvrdenie od zamestnávateľa ( platné od 3.3.2021 ) o nevyhnutnom prezenčnom výkone práce.

  Naďalej je v platnosti Vyhláška 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Na jej základe za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 uvedenej vyhlášky; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 • Vážení rodičia,

  Vzhľadom k tomu, že epidemiologická situácia sa nezlepšuje a náš okres sa stále nachádza v čiernej fáze COVID automatu, prevádzka MŠ a jej EP je aj naďalej t.j. od1.3.2021 OBMEDZENÁ – je zabezpečená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. ( potvrdenie od zamestnávateľa ) Upozorňujeme na povinnosť pri nástupe do MŠ sa preukázať aktuálnym potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu ( nie starším ako 7 dní ) certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením preukazujúcim niektorú z výnimiek.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola
  Hollého 40 ,92705 Šaľa
  mshollehosala@gmail.com
 • 0911878525 alebo 031/772 1180
  školská jedáleň : 031/7703302

Fotogaléria